top of page

Referat, generalforsamlingen 2019

Generalforsamling i Jazzens Venner den 14.02.2019

 

Sted: Underværket, Randers. Antal deltagere: 15

 

Pkt. 1: Valg af dirigent: Trine Kirkegaard valgt

 

Pkt. 2: Valg af stemmetællere: Ole Sand og H.P. Frigaard valgt.

 

Pkt. 3: Formandens beretning: Bestyrelsens hovedmålsætning for 2018: Det store underskud fra 2017 skulle vendes til et overskud. Det er heldigvis også sket. Vi har måttet spare, men det er ikke gået ud over den høje musikalske kvalitet, som vi gerne vil stå for og bevare.

 

Der er også indført en ny arbejdskultur i bestyrelsen: Alle har fortsat deres opgaver, men vi lægger tingene frem, drøfter dem og beslutter i fællesskab. Den centrale booking-opgave er også blevet et fælles bestyrelsesanliggende og –ansvar. Jeg vil gerne rose bestyrelsen for et fint samarbejde på de nye præmisser.

 

Den gamle hjemmeside kan vi ikke overtage, da vi ikke kan få fat på koderne. Så vi er startet helt forfra med en ny udbyder. Men heller ikke det har været nemt. Vi har bøvlet en del med at få den nye hjemmeside op at køre, og alle problemer er da heller ikke løst endnu. Men den nye hjemmeside vil komme i drift så hurtigt som muligt i løbet af 2019.

 

Vi har endvidere moderniseret arbejdet med billetsalget. Et forsøg på at indføre en mulighed for at forudbestille har vi afprøvet med held. Der var over 30, der havde forudbestilt deres billet til Kansas City Stompers forleden. Så vi fortsætter ad dette spor med at etablere forsalg i samarbejde med Blues Night, så det kan se uden gebyr for publikum.

 

Der er stort behov for, at Jazzens Venner kommer i kontakt med nye publikummer. Det kræver bl.a. musikalske fornyelser: Bands der spille jazz-rock, jazz-blues, jazz-funk - eller hvad musikerne måtte kalde det. Men vi må skynde os langsomt. Vi vil ikke lade fornyelserne komme så hurtigt, at vi mister vort kernepublikum.

 

Vi lancerer desuden et forsøg med frokost-jazz eller brunch-jazz i samarbejde med Café Jens Otto.

 

Måske kommer der også et arrangement med jazz for børn og deres familier. Det har været en stor succes andre steder.

 

Det gode samarbejde med Blues Night vil vi også videreføre, så der undertiden er fællesarrangementer. Forleden havde vi Indra Rios Moore på besøg i begge foreninger. Det blev en stor succes, og jeg skønner, at 80 pct. af de fremmødte var mennesker, som vi ikke har set før i hverken den ene eller den anden forening.

 

Vi har endelig introduceret en ordning med, at unge under 25 år kan komme gratis ind til vore arrangementer, og det er der da enkelte, der har benyttet sig af.

 

Ryan Simonsen er blevet udnævnt til foreningens æresmedlem, og han blev overrasket med blomster, vin osv. på sin fødselsdag i fjor. Tak til Ryan for en stor og fin indsats igennem mange år.

 

Sven Foged har desværre valgt at forlade bestyrelsen et år før udløbet af hans valgperiode. Vi kommer til at savne hans enorme viden om den danske og udenlandske jazz-scene. Men tusinde tak til Sven for hans store indsats i foreningen. (Formanden overrakte derpå en signeret CD med Indra Rios Moores musik).

 

Efter beretningen blev der stillet spørgsmål til bestyrelsen om forskellige emner:

 

Hvordan organiserer vi on-line forsalget? Vi laver en liste med de forudbestilte navne og krydser dem af, når de dukker på.

 

Hvad koster det foreningen at have et on-line betalingssystem? Abonnementet er 200 kr./mdr. til Nets. Deles med Blues Night.

 

Hvordan holder vi betaling for musik og betaling for madvarer etc. adskilt til frokost-/bruncharrangementer? Brunch-gæsterne betaler billet til Jazzens Venner, og betaler deres regning på Cafe Jens Otto for deres køb af mad- og drikkevarer. Hvis vi ikke gør det på den måde, skal vi momsregistreres  - og det administrative regime vil vi ikke underlægges.

 

Sponsorernes navne blev tidligere projiceret op på scenens bagtæppe. Men ikke længere? Den pc’er, der afviklede projiceringen, er kaput, men vi har besluttet at anskaffe en eller flere roll-ups med alle sponsorernes navne på, og de bliver placeret steder, hvor alle vil se dem.

 

Om der er restgæld for den gamle hjemmeside? Nej.

 

Formandens beretning blev herefter vedtaget uden særskilt afstemning.

 

Pkt. 4: Årsregnskab: Resultatet blev 17.706 kr. Og vi har derfor nu 168.500 kr. i egenkapital. Overskuddet skyldes hovedsageligt omkostningsreduktioner. Jamsession står opført på en måde, så man må tro, at det har været en meget dyr affære for foreningen. Det er ikke tilfældet. Tværtimod. Det er tæt på 0. Jamsession står på en samlekonto, hvor også udgiften til plakater er opført. Men nu er der fundet en meget billigere leverandør af plakater. Jamsession er blevet privatiseret og fortsætter som sådan. Med succes i øvrigt.

 

Pkt. 5: Budget 2019: Der er kalkuleret med et overskud på 11.500 kr., og det fremkommer, selvom der er regnet med faldende indtægter. Medlemstallet er desværre faldet på trods af, at ledsager-rabatten er afskaffet. Eksempelvis skal begge ægtefæller nu betale det samme beløb og begge løse medlemskab.

 

Lydmanden får den samme takst som musikerne, dvs. ca. 2.000 kr. Huslejen på Underværket er gratis. Vi har m.a.o. en ekstremt lukrativ aftale.

 

De to steder, hvor vi kan øge indtægterne, er flere sponsorater og flere gæster til arrangementer.

 

Men det er en ny verden, vi er i: Færre og færre vil binde sig til en forening i et helt sæson. Man kommer gerne, hvis der er et musikudbud, der appellerer. Beslutningen træffes fra gang til gang.

 

Der blev fremsat et forslag om at hente ældre jazz-elskere på plejehjemmene.

 

Der blev endvidere fremsat et forslag om at engagere bands og musikere, der ikke er 65 + år.

 

Endelig blev der fremsat et forslag om, at Jazzens Venner i samarbejde med Blues Night indstifter en årlig hæderspris til en musiker i Randers. En musiker, der har gjort sig særligt bemærket.

 

Bestyrelsen kvitterede for de fremsatte forslag, som vil blive overvejet i den kommende tid.

 

Pkt. 6: Indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.

 

Pkt. 7: Vedtægtsændringer forelagt:

 

Efter forelæggelsen af de nye vedtægter, der mest er af redaktionel karakter, var der en kort debatrunde: Her blev der bl.a. stillet forslag om at vælge formanden direkte på generalforsamlingen. Det blev afvist som usædvanligt. Vi fastholder den sædvanlige foreningsmodel: Generalforsamlingen sammensætter en bestyrelse, der herefter konstituerer sig selv. Der var ros til bestyrelsen for, at  betalingstidspunktet for medlemskontingent nu er bragt i overensstemmelse med kalenderåret. Så hvis generalforsamlingen beslutter at ændre kontingentet, kan det først træde i kraft i det næstfølgende år.

 

Vedr. § 7,1: Vi anbefaler, at en evt. formue gives til jazz og rytmisk musik i Randers. Men i realiteten vil det være Randers Kommune, der beslutter, hvordan en evt. egenkapital skal fordeles og til hvem. For hovedparten af foreningens midler er jo kommunal støtte.

 

De nye vedtægter kom til afstemning, og alle tilstedeværende stemte for.

 

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingent: Uændret i 2020

 

Pkt. 9: Valg til bestyrelsen: Jacob Wenndt er alligevel ikke til rådighed af personlige årsager. Trine Kirkegaard foreslået af bestyrelsen alternativt. Chr. Borg, Bodil Pedersen og Kurt Helge genopstiller. De blev alle fire valgt uden modkandidater. Herefter overgik dirigenthvervet til Jørn-Ulrik Vejlby, da Trine Kirkegaard efter sit valg til bestyrelsen var inhabil.

 

Pkt. 10: Valg af to suppleanter: Forslag: Ole Sand 1. suppleant,  Bente Søndergaard 2. suppleant. Begge valgt uden modkandidater.

 

Pkt. 11: Valg af revisor: Jørn-Ulrik Vejlby valgt uden modkandidat.

 

Pkt. 12: Evt. Intet.

 

_ _ _

 

Referatet underskrevet:

 

____________________________________________________

Trine Kirkegaard

 

_____________________________________________________

Jørgen Ulrik Vejlby

 

 

 

Konstituering:

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig sålunde:

 

Formand: Chr. Borg

Næstformand, PR-ansvarlig og booker: Kurt Helge

Kasserer: Ole Kirch Jørgensen

Sekretær: Bjarne Nilsson

Medlemsadministrator: Bodil Pedersen

Sponsorkontakt: Trine Kirkegaard.

bottom of page