Foreningen minder om den ordinære generalforsamling onsdag den 19. februar kl. 19.00 på Underværket.

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2. Valg af stemmetællere

3.Valg af referent

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

5.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

6.Fremlæggelse af årsbudget til orientering

7.Behandling af indkomne forslag

Der er forslag om vedtægtsændring, således at bestyrelsen kan bestå af 3-6 medlemmer mod nu 6 medlemmer.

8.Fastsættelse af kontingent til ikrafttrædelse fra næstfølgende kalenderår

9.Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, der på skift vælges for to år ad gangen – såfremt punkt 7 vedtages, skal der som minimum vælges ét nyt medlem.

På valg er Inger Trine Kirkegård (modtager ikke genvalg), Bjarne Nilsson (modtager ikke genvalg) og Ole Kirch Jørgensen (modtager genvalg for ét år).

Bodil Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.

Bestyrelsen indstiller Jacob Venndt til nyvalg.

10.Valg af 2 suppleanter, der i rækkefølge kan indgå i bestyrelse i tilfælde af varigt frafald

11.Valg af revisor (bestyrelsen indstiller genvalg af Jørn-Ulrik Vejlby)

12.Eventuelt

 

  Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret.