top of page

Vedtægter for Jazz Randers

 

Vedtaget på generalforsamlingen 12. august 2021:

 

§1. Foreningens navn er Jazz Randers med hjemsted i Randers kommune. Foreningens formål er at støtte og udbrede interessen for jazzmusik lokalt som regionalt.

 

§2. Medlemmer kan være enhver, der kan støtte foreningens formål. Medlemskab tegnes for ét år ad gangen og følger regnskabsåret. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til bestyrelse samt i forbindelse med foreningens arrangementer. Der opkræves kontingent forud for hvert regnskabsår.

 

§3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest udgangen af februar og indkaldes med fire ugers varsel via mail til foreningens medlemmer samt ved opslag på sociale medier.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt sit medlemskontingent inden generalforsamlingens start. Andre interesserede er velkomne til at overvære generalforsamlingen uden stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 4. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1.Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2. Valg af stemmetællere

3.Valg af referent

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

5.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

6.Fremlæggelse af årsbudget til orientering

7.Behandling af indkomne forslag

8.Fastsættelse af kontingent til ikrafttrædelse fra næstfølgende kalenderår

9.Valg af 3-6 bestyrelsesmedlemmer, der på skift vælges for to år ad gangen

10.Valg af 2 suppleanter, der i rækkefølge kan indgå i bestyrelse i tilfælde af varigt frafald

11.Valg af revisor

12.Eventuelt

 

§ 4, stk. 1: Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal være fremsendt til formanden via mail senest 8 dage før generalforsamlingens afvikling. Ved forslag om vedtægtsændringer skal det foreslåede vedtægtssæt mailes til medlemmerne, når den endelige dagsorden udsendes. Vedtægtsændringer kan kun vedtages ved mindst 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

§ 4, stk. 2: Afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning med mindre, der begæres skriftlig afstemning. Ved personvalg er der altid skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere foretages en ny afstemning. Er der stadig stemmelighed mellem to eller flere foretages lodtrækning.

 

§ 4, stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling holdes, når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter et begrundet ønske herom, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afvikles senest fire uger efter, at der er fremsat ønske herom, idet den indkaldes med to ugers varsel.

 

§ 5: Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift i forhold til beslutningerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt funktionsområder for bestyrelsens medlemmer i øvrigt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin mødeform. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens drift. Bestyrelsen kan ikke optage lån med mindre, det er besluttet på en generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Foreningen tegnes af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 6: Medlemmer af foreningen kan ekskluderes, hvis bestyrelsen beslutter det. Et ekskluderet medlem har ret til på næstfølgende generalforsamling at få prøvet eksklusionen.

 

§ 7: Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

§ 7, stk. 1: Ved eventuel opløsning tilfalder foreningens nettoaktiver en forening, der arbejder lokalt med at fremme jazz og rytmisk musik. Den siddende bestyrelse skal afgive indstilling til Randers kommune herom.

bottom of page